Absence žáků
 
Odpovědnost za plnění povinné školní docházky svých dětí mají zákonní zástupci těchto dětí.
Z toho vyplývá, že :

1) Nepředvídanou nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci škole do 48 hod.

2) Dodatečně písemně do žákovské knížky omluví tuto nepřítomnost.
3) Při nepřítomnosti žáka na vyučování předem známé, v délce jednoho týdne, požádají zákonní zástupci ŘŠ o uvolnění z vyučování. Tuto žádost předají třídnímu učiteli, ten se k žádosti vyjádří a předají ŘŠ k vydání rozhodnutí.
4) Pokud je předem známá nepřítomnost delší než jeden týden, je nutné doložit žádost vyjádřením lékaře. (nejedná se o případy pobytu v lázních či jiných léčebných pobytů, nejedná se o případy integrovaných žáků smyslově či tělesně postižených)
5) Pokud se jedná o rekreační pobyty žáků, lze je uvolnit z pravidelného vyučování na základě rozhodnutí ŘŠ pouze 1 x za pololetí (1 týden) za předpokladu, že žák je prospěchově dobrý a je u něho záruka samostatného doučení zameškané učební látky.

Výjimkou může být případ, kdy i prospěchově slabý žák bude pobývat s rodiči a je známo, že tento společný pobyt povede k osobnostnímu rozvoji osobnosti dítěte.